Ogłoszenie Starosty Włocławskiego w sprawie zbycia nieruchomości o nr 193/8, pow. 0,0500 ha

STAROSTA WŁOCŁAWSKI
GGN.6840.14.2015-2017.ZS

Włocławek, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Starosta Włocławski

 

Na podstawie dyspozycji art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży.
I    Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 193/8 o powierzchni 0,0500 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00084969/7.
II    Opis nieruchomości
Działka posiada kształt wąskiego pasa gruntu i w ewidencji gruntów oznaczona jest jako droga. Układ hipsometryczny płaski z lekkim skłonem w kierunku rzeki Wisły. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
III    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki (Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/144/2000 z dnia 14.06.2000 r.) znajduje się na terenie: strefa wiejska, rolniczo-osadnicza.
IV    Cena sprzedaży
10000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniu   
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu   

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Informacji o nieruchomości udziela:
- Zdzisław Serafin, Starostwo Powiatowe we Włocławku, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 49, pokój nr 15, tel. 054-230-46-88.

 

Podpisał
Starosta
Kazimierz Kaca