Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 224/1

Karty podstawowe

STAROSTA CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości     

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo - gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 224/1 o powierzchni 0,0072 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00008418/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.

Cena sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości wynosi: 39 500 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 września 2006 r. z późn. zm. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze jednostki planistycznej K 21 MN, dla której ustalono:
- przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
- dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: nieuciążliwa funkcja usługowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, pokój nr 3, tel. 56 677 24 54.

 

Z up. STAROSTY
Wojciech Bińczyk
WICESTAROSTA
(dokument podpisany elektronicznie)

Chełmno, dnia 3 kwietnia 2017 r.