Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 15 maja 2017 roku

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻNIŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.. poz. 214 z późn. zm.), ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia niżej opisana nieruchomość:
Położenie nieruchomości - Podgórzyn, gmina Żnin
Oznaczenie nieruchomości - działka nr 35 o pow. 0,3000 ha, według ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytek Tk - Tereny kolejowe, zapisana w księdze wieczystej Nr BY1Z/00028834/5.
Opis nieruchomości - działka nr 35 stanowi teren przez który dawniej przebiegała trasa linii wąskotorowej. Obecnie teren został zrekultywowany dla potrzeb prowadzenia upraw rolnych.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - działka nr 35 nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin przyjętym Uchwałą Nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr VII/34/2011 r. Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r., działka nr 35 znajduje się w strefie miejskiej strefy II na terenie linii kolejowej wąskotorowej istniejącej nieczynnej.
Forma sprzedaży - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
Cena nieruchomości - 16.527 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie, na okres 21 dni oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żninie.

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Bliższych informacji na temat sprzedaży wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żninie pok. nr 27 lub telefonicznie 52 30-31-100 wew. 62.


Wywieszono, dnia
Zdjęto dnia,

Podpisał
Starosta Żniński
Zbigniew Jaszczuk