Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu w siedzibie Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert
na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu
w siedzibie Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza Konkurs ofertowy na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu pracowniczego.

Przedmiotem najmu mają być pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 152,16 m2 stanowiące salę konsumpcyjna, zaplecze kuchenne wraz z częścią wydawczą oraz toaleta zlokalizowane w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz

Oferty wraz z wyszczególnionymi poniżej dokumentami należy złożyć w terminie do 11 kwietnia 2017 r do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Biura Finansowo-Inwestycyjnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 85-950, przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, parter (pokój nr 20).

Warunki Konkursu ofert określone zostały w „Regulaminie konkursu ofert”, a pozostałe informacje zawarte w załącznikach do regulaminu.
Regulamin wraz z załącznikami udostępniony jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Każdy z podmiotów przystępujących do Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu.

Przystępujący do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1)    formularz ofertowy – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2)    oświadczenie – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
3)    oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,
4)    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty,
5)    oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,
6)    w przypadku oferenta będącego spółka cywilną – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki.

Oferty niespełniające wymogów konkursu określonych w regulaminie będą odrzucone.

Otwarcie ofert przez Komisję konkursową odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, budynek A, parter, pokój Nr 8, w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia bufetu można oglądać w dniu od 05.04.2017 r. do 10.04.2017 r. oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00 do 13:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Osoby upoważnione do kontaktu: Pani Hanna Ciurko tel. 52 34 97 222 i Pani Jolanta Woźniak tel. 52 34 97 317