Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)

Karty podstawowe

WOJEWODA  KUJAWSKO – POMORSKI

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

I.    Podstawa prawna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) – realizujące zadania statutowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Cel Krajowy 2.2. i 2.3

Cel Krajowy 2.2

a.    Element 3. Zapewnianie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
Działanie obowiązkowe: funkcjonowanie co najmniej jednego punktu informacyjno-doradczego, czynnego co najmniej 3 dni w tygodniu (dopuszcza się by w 2 dni w tygodniu punkt mógł być niedostępny dla klientów), co najmniej  6 godzin dziennie, 1 dzień w tygodniu co najmniej do godziny 18.
b.    Element 4. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta (w tym np. zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działania zwiększające ich kompetencje i świadomość  prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.
Działania obowiązkowe:
-    organizowanie, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy rozpoczną się najpóźniej w 3 miesiącu realizacji projektu. Kursy w miarę potrzeb odbywać się mogą także poza punktem (np. w innych miejscowościach);
-    zapewnienie kursów języka polskiego, co najmniej na dwóch poziomach, trwających minimum 2/3 okresu realizacji projektu (bez platform e-learningowych);
-    zapewnienie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, materiały pomocnicze i edukacyjne, asystent i konsultant kulturowy).
c.    Element 5. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym:  aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji (UWAGA: szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowalne w ramach FAMI).

Cel krajowy 2.3

a.    Drobne zakupy wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wyjątkowo niezbędne, drobne prace modernizacyjne, pod warunkiem wykazania konieczności ich przeprowadzenia (Zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz roboty budowlane nie mogą być celem projektu. Niespełnienie ww. warunku spowoduje obniżenie punktacji przyznanej wnioskowi).
b.    Element 1. Tworzenie, rozwijanie lub aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa lub głównych ośrodków miejskich województwa:
-    budowanie trwałych struktur organizacyjnych na rzecz integracji w województwie/mieście;
-    współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami pozwalająca na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk;
-    łączenie zasobów w celu świadczenia usług na rzecz obywateli państw trzecich;
-    zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich.
c.    Element 2. Działania zmierzające do (lepszego) wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji (np. powiatowych urzędów pracy) i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi, mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich oraz rozwój wolontariatu wspierającego integrację obywateli państw trzecich, np.: spotkanie pomiędzy PCPR-ami i Urzędami Pracy z danego województwa, próba standaryzacji działań związanych z obsługą cudzoziemców.II.    CEL PARTNERSTWA:

Wspólna realizacja projektu w ramach Naboru  Ograniczonego 8/2017/OG-FAMI polegającego na skutecznym zarządzaniu przepływami migracyjnymi i realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki migracyjnej. Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego naboru, Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie wchodził w skład partnerstwa projektowego. Liderem projektu będzie Partner wybrany w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu wg. kryteriów wskazanych w pkt. IV. Ogłoszenia. Czas trwania projektu 1.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

III.    ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny know-how, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy.

IV.    KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:
-    zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
-    deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
-    doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
-    potencjał kadrowy, techniczny, lokalowy.

Kryteria oceny partnera

a.    Kryteria dostępu:
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:
1.    Prowadzą działalność statutową na rzecz integracji cudzoziemców.
2.    Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców.
3.    Nie zalegają wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z podatkami, opłatami lub składkami na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.    Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej ustawy.
5.    Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi przychodami podmiotu w wysokości deklarowanej do realizacji projektu.
6.    Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
7.    Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.
8.    Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.


b.    Kryteria dodatkowe:

1.    Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:
-    do 4 lat – 1 pkt;
-    powyżej 4 do 7 lat – 2 pkt;
-    powyżej 7 do 10 lat – 3 pkt;
-    powyżej 10 lat – 4 pkt.
2.    Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o wartości powyżej 100 tys. zł współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy – 5pkt.
3.    Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków europejskich w okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do cudzoziemców:
-    2 projekty - 1 pkt;
-    powyżej 2 projektów – 5 pkt.
4.    Posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia działań na rzecz cudzoziemców:
-    dla minimum 10 osób przez okres minimum 1 roku – 3 pkt.
-    dla minimum 20 osób  przez okres minimum 2 lat – 5 pkt.

V.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1.    Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia, złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS/ dopuszcza się wydruk/
3.    Statut podmiotu.
4.    Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5.    Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
6.    Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7.    Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.
8.    Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.
9.    Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez Pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10.    Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.
11.    Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:
-    prawa i obowiązki stron;
-    zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
-    sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
-    sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

VI.    TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
2.    Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3.     Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4.    Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np.: czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5.    Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Polityki Społecznej ul. Konarskiego 1-3, z dopiskiem ”Nie otwierać ”.
6.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku, Decyduje data wpływu oferty do jednostki wskazanej w ust. 5. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku osobistego składania oferty w siedzibie Urzędu, ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.
7.    Po upływie terminu składania ofert, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  dokonają ich otwarcia, a następnie przeprowadzą czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8.    Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

-    Hanna Pietruszewska , tel. 52/3497 678
hpietruszewska@bydgoszcz.uw.gov.pl
-    Iwona Zielińska 52/3497 469
izielinska@bydgoszcz.uw.gov.pl


VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

1.    Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Decyduje data wpływu odwołania do Urzędu.Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
2.     Odwołania rozpatrują Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
3.    Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
4.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 2 dni od rozpatrzenia odwołania.

VII.    DODATKOWE INFORMACJE:

1.    W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
2.    Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
3.    Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 2.2. i 2.3
4.    W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, Ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.
5.    Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający nabór zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

Ponadto Organizacja partnerska wybrana w wyniku niniejszego ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu będzie zobowiązana do:

a.    Wymagane jest, by na stronie internetowej beneficjenta lub jednego z partnerów, lub na dedykowanej projektowi domenie znajdowała się regularnie aktualizowana informacja o projekcie, poszczególnych działaniach, możliwych formach wsparcia, godzinach funkcjonowania punktu informacyjno-doradczego, terminach rozpoczęcia szkoleń, kursów itp. Strona internetowa  z ww. informacjami musi być dostępna co najmniej w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.
b.    Wnioskodawca przedstawi także we wniosku informację o sposobie, w jaki zapewni, że informacja o realizacji projektu oraz oferowanych formach wsparcia dotrze do przedstawicieli grupy docelowej (obywateli państw trzecich).
c.    Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w procedurze ograniczonego naboru  Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.  Partner powinien posiadać zasoby kadrowe. Dopuszczalne jest korzystanie z podwykonawców-część/ całość zadań realizowana przez podmioty/ podmiot  gospodarcze/gospodarczy wybrany z zastosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności.
d.    W naborze  obowiązuje ściśle określona  procedura otrzymania dofinansowania.
e.    Partner przygotuje wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Azyl, Migracja i Integracja (FAMI) na określonym formularzu; wniosek podlega ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. W ocenie merytorycznej obowiązuje system punktowy oceny projektów. Dofinansowanie otrzymają projekty spełniające kryteria (należy uzyskać min. 65 pkt ze 100 oraz w kategoriach B,C,D i E należy uzyskać min.50% punktów możliwych do uzyskania w danej kategorii).
f.    Projekt musi być skierowany do grup docelowych FAMI, określonych w Podręczniku dla Beneficjenta  projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu ,Migracji i Integracji , pkt 1.1.2  (podręcznik dostępny pod adresem http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/) obowiązujący od dnia 3.04.2017 r.
g.    Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.
h.    Całkowita alokacja przewidziana na nabór dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 1.760.000 zł. Maksymalne dofinansowanie projektów wynosi 75%. Pozostałe 25% to wkład własny Wnioskodawcy i Partnera.
i.    Organizacja pozarządowa (Partner) może wnioskować o przyznanie dodatkowego finansowania w wysokości 10% (poza maksymalnym dofinansowaniem z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji).
j.    Informacja na temat naboru dostępna na stronie:
https://www http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/