Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
     z dnia 6 czerwca 2018 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
zawiadamia się,że na wniosek na wniosek Pani Nataszy Psica – działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 5 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 29/2018, znak: WIR.II.746.1.5.2018.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na przebudowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do instrukcji OIN 1686/2017 r. Słońsko k/Inowrocławia” na działkach o nr ew.:
- 156/1; 156/2; 157/3; 157/4 obręb Ostrowo,
- 162/1; 163/3 obręb Wierzbiczany.
 Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7.00 do 15.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-97.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2018.AK


                                Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa