Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), zwanej dalej specustawą drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mirosława Kielnika – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650”.


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

Powiat toruński, gmina Chełmża, jednostka ewidencyjna 041502_2 Chełmża
1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom (w nawiasach – pogrubionym drukiem numery działek po podziale, które przeznaczone są pod inwestycję):
obręb 0003 Bogusławki: 49/3 (49/4, 49/5),
obręb 0017 Nawra: 101/12 (101/15, 101/16), 103 (103/1, 103/2).


2.    Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
obręb 0003 Bogusławki: 50,
obręb 0017 Nawra: 98, 99/1.


Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03), w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Chełmża,
- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania, poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2018.KSZ up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa