Obwieszczenie z dnia 4 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 października 2017 r.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez pełnomocnika Pana Macieja Zielonkę, przekazany dnia 6 września 2017 r. (pismo znak: TLL/3550/17 z dnia 4 września 2017 r.), uzupełniony dnia 13 września 2017 r. (pismo znak: TLL/3668/17 z dnia 12 września 2017 r.), 29 września 2017 r. (pismo znak: TLL/3929/17 z dnia 28 września 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”.