Obwieszczenie z dnia 3 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 października 2017 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.1.2017 z dnia 28 września 2017 r., uchylającej w części i umarzającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Toruńskiego Nr ABA.6740.6.180.2016.LK z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: ABA.6740.6.180.2016.LK, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km. 4+071 do 7+171, na łączną długość 3,100 km”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113, XI piętro, tel. 52 349-74-19), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00.

Zgodnie z art. 11f ust 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2017

 

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa