Obwieszczenie z dnia 3 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 października 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam,

że dnia 2 października 2017 r. została wydana decyzja nr 16/2017, znak: WIR.V.7820.20.2017.MM, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 3a - rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku 229 m. od drogi Starotoruńskiej w kierunku Bydgoszczy.

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
• jednostka ewidencyjna 046301_1 (Toruń):
      obręb 0022: 136/2, 72/5, 121/1, 121/6, 136/1, 137/1, 63/1, 63/4, 62/1, 62/4, 61, 121/10 (z podziału 121/8), 121/2, 53, 66.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w dni pracy Urzędu w godzinach 1000-1400.

Informuję również, że z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 17 ustawy – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości. Wnioski w powyższej sprawie należy kierować do inwestora – Prezydenta Miasta Torunia.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Torunia, oraz na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia, a także w prasie lokalnej.

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa