Obwieszczenie z dnia 27 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam,

że dnia 19 września 2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017, znak: WIR.V.7820.19.2017.MM, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 2 - rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego w Toruniu.
Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
• jednostka ewidencyjna 046301_1 (Toruń):
    - obręb 0005: 234/7
    - obręb 0012: 39, 35, 36/2
    - obręb 0023: 101/5, 76/2, 81/6, 101/4, 81/7 (z podziału 81/2), 97, 98/3 (z podziału 98/2), 99/1 (z podziału 99), 94/1 (z podziału 94), 94/2 (z podziału 94), 101/8
(z podziału 101/3).
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać
z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a
(tel. 52-349-74-03), w dni pracy Urzędu w godzinach 1000-1400.
Informuję również, że z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że w przypadku,
w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz
nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 17 ustawy – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości. Wnioski w powyższej sprawie należy kierować do inwestora – Prezydenta Miasta Torunia.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Torunia, oraz na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia, a także w prasie lokalnej.

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa