Obwieszczenie z dnia 27 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    27 września 2017 r.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 13/2017 wydanej w dniu 24 sierpnia 2017 r. znak: WIR.V.7820.4.2017.MT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego, Część  – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km – Etap II od kilometra 0+000 do kilometra 6+171”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z treścią odwołania w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-7661), w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2017.MT