Obwieszczenie z dnia 27 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) – zwanej dalej specustawą,

zawiadamiam,

że dnia 26 września 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 14/2017 z dnia 13 września 2017 r. znak: WIR.V.7820.28.2017.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)”.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w dniach pracy Urzędu w godzinach 1000-1400.

Na postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Gminy Łubianka.

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa