Obwieszczenie z dnia 22 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  22  maja 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 22 maja 2018 r. została wydana decyzja nr 10/2018, znak: WIR.V.7820.59.2017.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo – Tuchola” od km 19+615,14 do km 22+167,91 usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

 

 

 

 

 

 

 


Znak sprawy: WIR.V.7820.59.2017.JB

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa