Obwieszczenie z dnia 2 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika pana Marka Rakoczy, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego:

Budowę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w zakresie od słupa nr 59 (ze słupem) do słupa nr 77 (z wyłączeniem słupa nr 77) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec – Grudziądz”, realizowanych na działkach o nr ew.:
104/2, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 75/1, 3128, 27, 25/1, 3119/2, 167, 21/10, 165, 3118/3, 3117/1, 3116/3 obręb 0002 Cichoradz, gm. Zławieś Wielka; 4116/2, 4116/3, 4116/1, 4109/2, 4108/3, 4108/4, 4108/2, 4108/5, 4108/1, 4107/1, 4100/1, 881, 872/2, 872/1 obręb 0009 Unisław, gm. Unisław; 5129 obręb 0012 Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Zławieś Wielka, Urzędu Gminy Unisław, Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.8.2017.AP