Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.18.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 12/TZ/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.94.2017;
- Prezydenta Grudziądza z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak: PP-II.6730.1.2.2017;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV) oraz przebudowie i demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego, na nieruchomości ozn. nr ewid. 5 obr. 0094, Miasto Grudziądz - w części objętej ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, zatwierdzonego Uchwała Nr XIII/51/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 30 marca 1983 r. (opubl. w Dz. Urz. Województwa Toruńskiego z 1983 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).


Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2017.EG

 

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa