Obwieszczenie z dnia 17 maja 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Zbigniewa Mućko (pismo z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: T-IF/PS/10945/2017, uzupełnionego pismem z dnia 4 maja 2017 r., znak: T- IF/PS/13494/2017, wpływ do tut. Urzędu: 8 maja 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (akt notarialny z dnia 17 listopada 2016 r., repertorium A numer 5729/2016), o wydanie  decyzji  o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rozdzielni elektroenergetycznej 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasieniec wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej
Miasto Bydgoszcz
1 225/10 0277 BY1B/00203033/0
2 1/4 0277 BY1B/00084678/2
3 1/6 0277 BY1B/00084678/2
4 2/4 0277 BY1B/00208799/2