Obwieszczenie z dnia 14 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 13 września 2018 r. została wydana decyzja nr 21/2018, znak: WIR.V.7820.18.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Mława polegająca na budowie zatoki autobusowej prawostronnej w km 4+671 ÷ 4+732 w miejscowości Cielęta, gm. Brodnica” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:


Powiat brodnicki, jednostka ewidencyjna 040203_2 Brodnica:


1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom (w nawiasie – pogrubionym drukiem numery działek po podziale, które przeznaczone są pod inwestycję):
obręb 0001 Cielęta: 22/1 (22/3, 22/4).
2.    Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
obręb 0001 Cielęta: 21/1.


  Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w dni pracy Urzędu w godzinach 10:00-15:00.

   Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Brodnica.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości od odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.18.2018.KS


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa