Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu  14 lutego 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna decyzji Nr 19/2017
o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej obejmującej budowę dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w zakresie od bramki liniowej na SE Bydgoszcz Zachód do słupa nr 5 (ze słupem nr 5) w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz”,  na działkach o nr ew.: 200/22-LP, 266/9, 260/23, 200/24-LP, 260/45, 260/42, 254/91, 254/64, 244, 207/1, 160/2-LP, 201/3, 238/26, 237/1, 236/1, 235/1 obręb 0007 Murowaniec, jednostka ewidencyjna Białe Błota.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.16.2.2016.EK