Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku  z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek (skorygowany dnia 11 kwietnia 2017 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika p. Stanisława Rycko, w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
1.    przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji Nakło - Więcbork 2, odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Chrząstkowo 4 a odgałęzieniem Małocin 2 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (przęsło 78-79) w miejscowości Małocin, gm. Nakło nad Notecią (skrzyżowanie nr NE10), na działkach nr: 153 i 170/1 obręb 0008 Małocin,
2.    przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Nakło - Więcbork 1, odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Nowakówko a Karnówko i odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Nowakówko na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (przęsło 74-75) w miejscowości Karnowo, gm. Nakło nad Notecią (skrzyżowanie nr NE12 i NE13), na działce nr 115/1 obręb 0005 Karnowo,
3.    przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Nakło - Trzeciewnica odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Trzeciewnica 6 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (przęsło 64-65) w miejscowości Suchary, gm. Nakło nad Notecią (skrzyżowanie  nr NE14), na działce nr 197 obręb 0015 Suchary,
4.    przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Nakło - Trzeciewnica odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Gumnowice 3 oraz Gumnowice 1
na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (przęsło 57-58) w miejscowości Gumnowice, gm. Nakło nad Notecią (skrzyżowanie nr NE15 i NE16), na działkach nr: 44/2 i 47/5 obręb 0004 Gumnowice,
5.    przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji Nakło - Trzeciewnica odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Gumnowice 2 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (przęsło 55-57) w miejscowości Gumnowice, gm. Nakło nad Notecią (skrzyżowanie nr NE17), na działce nr 47/5 obręb 0004 Gumnowice,
w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina” w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz”.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, (budynek A), II piętro, pokój 203, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.1.2017.MS