Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  11października 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 14/2017 wydanej w dniu 13 września 2017 r., znak: WIR.V.7820.28.2017.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553)”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z treścią odwołania w siedzibie Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.


Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa