Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Przemysława Puchta, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV „Chrośna” realizowanej w ramach zadania budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pod nazwą: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec – Grudziądz” (polegająca na rozbiórce odcinka linii napowietrznej i zastąpieniem jej odcinkiem linii kablowej podziemnej)”, na działce o nr ew. 17130/8 – obręb 0009 Leszyce.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

WIR.I.7840.7.9.2017.MJ(Z)