Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrz Gniewkowa z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: RD.7225.1.45.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 11/TZ/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., znak: ZKPPT.7637.86.2017;
- Starostę Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: AB.673.32.2017.


polegającej na rozbiórce słupa linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr ew. 319/17 obręb Gniewkowo (Linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód - Skandawa – linia kolejowa przebiegająca przez województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińskomazurskie), dla zadania pn.: „Przebudowa sieci 15/0,4 kV i wymiana stacji transformatorowej 15/0,4 kV Walcerzewice nr 2396, gmina Gniewkowo”.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2017.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa