Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Przemysława Puchty (pismo znak: O –IF/PP/21289/2017), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów” (gminy: Jeziora Wielkie, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.


Znak sprawy: WIR.II.747.21.2017.AK

 

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
w Oddziale Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa