Obwieszczenie z 9 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 9 marca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, przedstawiciela firmy „TECH – WOJ.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, wydał decyzję znak: WIR.II.746.1.39.2017.AK zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018., znak: WIR.II.746.1.39.2017.BG ustalającą dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na terenie C.S. Log. Grudziądz, w Kompleksie Wojskowym 1580, położonego na działce ew. nr 28/8 obręb 0006 Grupa plac w miejscowości Grupa (zadanie 11749), gmina Dragacz,

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu,
w godzinach od 8.00 do 15.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-97.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Stosownie do art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2017.AK
Podpisała:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa