Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 5 lipca 2017 r. uzupełniony i zmieniony dnia 9 lutego 2018 r., dnia 6 marca 2018 r., dnia 29 marca 2018 r. oraz dnia 5 kwietnia 2018 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Gołębiewskiego, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. (znak: WI.II.7820.3.2012.ZD) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25” którą w części uchylono i zmieniono ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2014 r., znak: DOII-I-pd/BOII-4pd-772-62-1766/13/14 w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie (Etap II inwestycji na odcinku od km 0+000 do km 4+880) przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Organem administracji właściwym do:
 wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
 wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Jednocześnie zawiadamiam, że:
 niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 112, XI piętro, tel. 52 349-74-19), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 9.00-14.00;
 uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 15 maja 2018 r.
do 14 czerwca 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
 uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
 uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
 złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Znak sprawy: WIR.V.7820.34.2017.AW
Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa