Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  9 maja 2018 r.
o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o zmianie wniosku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Mirosława Kielnika- Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 258 Brzoza – Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą – Obrowo ” od km 7+862 do km 9+110; od km 9+672 do km 9+880; od km 10+099 do km 10+702; od km 12+054 do km12+501; od km 13+676 do km 13+700; od km14+673 do km 15+025.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.
I. Działki objęte inwestycją:
Jednostka ewidencyjna Obrowo 041507_2,
    Obręb ewidencyjny: 0016 Smogorzewiec - 219,
    Obręb ewidencyjny: 0013 Sąsieczno – 1/5 (1/21 i 1/22), 1/14 (1/19 i 1/20),
Obręb ewidencyjny: 0012 Osiek Nad Wisłą – 381/2 (381/10 i 381/11), 380/1 (380/2 i 380/3), 374/1 (374/3 i 374/4), 371, 372/2 (372/3 i 372/4), 295/2, 363/6 (363/12 i 363/13), 334/8 (334/50 i 334/51), 328/5 (328/8 i 328/9), 325/3 (325/7 i 325/8), 334/2 (334/48 i 334/49), 328/2 (328/6 i 328/7), 326/1 (326/2 i 326/3), 324 (324/1 i 324/2), 323/1 (323/2 i 323/3), 322/1 (322/2 i 322/3), 320/3 (320/17 i 320/18), 320/4 (320/15 i 320/16), 319/1 (319/2 i 319/3), 314/6 (314/10 i 314/11), 311/2 (311/3 i 311/4), 309/2 (309/8 i 309/9), 309/4 (309/10 i 309/11), 308/1 (308/2 i 308/3), 305/1 (305/2 i 305/3), 312/27 (312/29 i 312/30), 296/36 (296/44 i 296/45), 314/3 (314/8 i 314/9), 314/2.
Obręb ewidencyjny: 0011 Obrowo – 492/11 (492/25 i 492/26), 493, 494, 401/10 (401/11 i 401/12), 16/4, 501/1 (501/3 i 501/4).
II. Działki, na których przewidziano obowiązek dokonania budowy lub przebudowy określonej w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c, e - h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku
z obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy określonym w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
Jednostka ewidencyjna Obrowo 041507_2,
Obręb ewidencyjny; 0012 Osiek Nad Wisłą – 545, 379, 334/4, 297, 299/2.
Obręb ewidencyjny: 0011 Obrowo – 488, 151/5.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP  Urzędu Gminy Obrowo.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.
Znak sprawy:WIR.V.7820.57.2017.MT
       Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
        Agnieszka Waszak
      p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa Specjalnego