Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 6 kwietnia 2018 r. znak: DOA.7110.624.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r., Nr 116/2017, znak:
WIR.I. 7840.7.17.2017.AP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV
Pątnów – Jasiniec - Grudziądz”, Etap IV obejmujący odcinek od JW25 (bez słupa JW25) do JA1 (bez słupa JA1 oraz bez słupów ST3, ST18, ST28), w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działce o nr ew. 85 obręb 0015 Młynice, gm. Strzelno.
Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Strony postępowania mogą ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem ww. organu (adres korespondencji ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa). Skuteczne doręczenie stronom decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.17.2017.AP