Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 3 kwietnia 2018 r. znak: DOA.7110.622.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r., Nr 113/2017, znak:
WIR.I. 7840.7.11.2017.AP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV
Pątnów – Jasiniec - Grudziądz”, Etap III obejmujący odcinki: od JW1 (bez słupa JW1) do JW25 (ze słupem JW25 oraz bez słupów JW2, JW5, JW7, JW10, JW11, JW12, JW13, JW21, JW23); od JA1 (ze słupem JA1) do JA13 (bez słupa JA13 oraz słupów JA2, JA3, JA4, JA6, JA9, JA10); od IN3 (bez słupa IN3) do ZK2 (bez słupa ZK2 oraz słupów IN4, IN5); od ZK6 (bez słupa ZK6) do IN7 (bez słupa IN7); od IN8 (bez słupa IN8) do ZK9 (bez słupa ZK9 oraz słupa ZK8); od ZK14 (bez słupa ZK14) do ZK17 (bez słupa ZK17); od ZK18 (bez słupa ZK18) do ZK25 (bez słupa ZK25 oraz słupów ZK20, ZK21, ZK22, ZK24); od NW11 (bez słupa NW11) do słupa NW12 (bez słupa NW12); od NW17 (bez słupa NW17) do słupa NW18 (bez słupa NW18); od SO10 (bez słupa SO10) do słupa SO11 (bez słupa SO11); od SO20 (bez słupa SO20) do słupa SO21 (bez słupa SO21); od SO27 (bez słupa SO27) do słupa SO29 (ze słupem SO29), w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działce o nr ew. 18/23 obręb 0024 Tupadły, gm. Złotniki Kujawskie.
Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Strony postępowania mogą ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem ww. organu (adres korespondencji ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa). Skuteczne doręczenie stronom decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.11.2017.AP