Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   8   lutego 2018 r.

     
 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Rudak w Nadleśnictwie Gniewkowo na działce nr  ew. 3072 obręb 0004 Popioły, gmina Wielka Nieszawka.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok.101e w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Po upływie określonego terminu, na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy organu I instancji, wydana zostanie wnioskowana decyzja.

Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.


Znak sprawy:
WIR.II.746.1.43.2017.BG

 

Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa