Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, przedstawiciela firmy „TECH-WOJ.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury  Bydgoszcz (Nr 35/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., znak: WIR.II.746.1.39.2017.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na terenie C.S. Log. Grudziądz, w Kompleksie Wojskowym 1580, położonego na działce ew. nr 28/8 obręb 0006 Grupa plac w miejscowości Grupa (zadanie 11749), gmina Dragacz.
 Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek b, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-97.

 

Znak sprawy:
WIR.II.746.1.39.2017.AK
        Podpisała:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju