Obwieszczenie z 7 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Marka Rakoczy, w sprawie wydania pozwolenia na budowę na zamierzenie budowlane pn.: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w zakresie od bramki tymczasowej 400 kV w SE Jasiniec wraz z mostem szynowym tymczasowym i wprowadzeniem napięcia 220 kV z tymczasowym słupem nr 0, do słupa nr 2 (z wyłączeniem słupa nr 2) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, na działkach nr ewid.: 1/6, 2/4, 225/11, 225/12, 225/13 obręb 0277; 18, 17/4, 17/8, 17/13, 17/14, 16/9, 1/23, 1/24, 2/4, 3/2, 4/1 obręb 0242; 4 obręb 0243 jednostka ewidencyjna 046101_1 M. Bydgoszcz.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 


WIR.I.7840.7.4.2018.HK(Z)