Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Jarosław Matuszak w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegająca na wykonaniu chodnika w m. Rogówko od km ok. 248+100 do km ok. 249+350 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim na DK15 w m. Rogówko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, zlokalizowanej na poniżej wymienionych nieruchomościach gruntowych – działkach, położonych w województwie kujawsko-pomorskim, gmina Lubicz, obręb 0018 Rogówko:
Działki objęte inwestycją oznaczone tłustym drukiem, jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz :

• obręb 0018 Rogówko: 33/6; 38/1; 25/1; 103/4; 38/2; 35/5 (35/9); 35/6; 103/5; 31/3 (31/4); 31/2; 35/8; 24/2; 22/2 (22/3); 22/1; 20/9; 20/10; 20/11; 20/12 (20/26); 18/3; 18/4; 13; 25/3; 32; 18/1; 42

W nawiasach wskazano działki objęte inwestycją powstałe w wyniku podziałów. Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa, Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 3497410), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy Lubicz.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.