Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6  grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Czaudernę, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa Obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej Nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25 – skomunikowanie miejscowości Markowice z Obwodnicą Inowrocławia”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym,      kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.
I. Działki objęte inwestycją:

Jednostka ewidencyjna Strzelno, Obręb ewidencyjny: 0012 Markowice
20/2(20/5), 33/1(33/4), 33/3(33/6), 131/2(131/3).

II. Działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na czas trwania inwestycji:
nie występują
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy
ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP  Urzędu Miasta i Gminy Strzelno.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.


WIR.V.7820.40.2017.MT


       Z up. WOJEWODY
           KUJAWSKO-POMORSKIEGO

       Agnieszka Waszak
       p.o. Kierownika
            Oddziału Budownictwa Specjalnego
            w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa