Obwieszczenie z 5 kwietnia 2018 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku
z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. (znak: WI.II.7820.3.2012.ZD) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25” którą w części uchylono i zmieniono ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2014 r., znak: DOII-I-pd/BOII-4pd-772-62-1766/13/14 w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie (Etap II inwestycji na odcinku od km 0+000 do km 4+880) obejmującym:
- budowę układu drogowego, w tym zmianę przebiegu drogi dojazdowej (DP2517C),
- budowę układu odwodnienia drogi,
- budowę przepustów drogowych i melioracyjnych,
- zmiany w konstrukcji i parametrów obiektów inżynierskich,
- zmiany systemu odwodnienia, sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej
oraz zbiorników wód deszczowych,
- przebudowę urządzeń melioracyjnych,
- budowę urządzeń elektrycznych,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
- zmiany w zakresie budowy ekranów akustycznych.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy w związku z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.
Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113, XI piętro, tel. 52 349-74-19), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Znak sprawy: WIR.V.7820.34.2017.AW

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa