Obwieszczenie z 5 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY KUJAWSKo-POMORSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 ze zm.) dalej: kpa w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)