Obwieszczenie z 30 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  z dnia   30   stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), 

zawiadamiam  o wydanych postanowieniach przez:

-Starostę Inowrocławskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. znak: AB.673.1.2018,

-Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/TZ/2018 z dnia 4 stycznia 2018r., znak: ZKPPT.7637.434.2017,

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c w Inowrocławiu 

na dz. nr ewid. 41/1 obr. 0007 i nr ewid. 63/1 obr. 0002. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a., wyznacza się stronom 3 dniowy termin od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

 

 

 

WIR.II.746.1.52.2017.BG

Podpisała:

Z up. Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego

Maria Czerwińska – Klich

Kierownik Oddziału Planowania 

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa