Obwieszczenie z 30 kwietnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  30  kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Szakiewicza – projektanta pracowni projektowej firmy „ZEUS” S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obwałowań na terenie technicznym kompleksu 2069 Toruń, na działce oznaczonej nr ewid. 282/4 obręb 041508_2.0001 Brzoza.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 7 marca 2016 r., poz. 25 ze zm. – Lp. 301 /powiat toruński, miejscowość Brzoza/ załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze  zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

 

 

Znak sprawy: 

WIR.II.746.1.10.2018.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa