Obwieszczenie z 29 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 21 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 6/2018, znak: WIR.V.7820.49.2017.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegająca na wykonaniu chodnika w m. Rogówko od km ok 248+100 do km ok 249+350 – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko – pomorskim na DK 15 w m. Rogówko w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 w nawiasach podano numery działek po podziale,
 pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
Jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz
Obręb 0018 Rogówko:
18/1, 20/9, 20/10, 20/11, 22/1, 32, 35/6, 35/8, 38/2, 103/5.

2. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz
Obręb 0018 Rogówko:
    20/12 (20/26, 20/25, 20/24), 22/2 (22/3, 22/4), 31/3 (31/4, 31/5), 35/5 (35/9, 35/10).

3. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
dla realizacji inwestycji:
Jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz
    Obręb 0018 Rogówko:
    18/3, 18/4, 24/2, 31/2.

4. Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz
Obręb 0018 Rogówko:
13, 25/1, 25/3, 33/6, 38/1, 42, 103/4.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b
(tel. 52-349-74-14), w dni pracy Urzędu w godzinach 800-1400.
Informuję również, że z art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy wynika, że w przypadku,
w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 17 specustawy – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości. Wnioski w tym zakresie należy składać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Lubicz.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieni a odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.49.2017.JB


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa