Obwieszczenie z 27 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  marca 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mirosława Kielnika – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo – Tuchola”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasach podano numery działek po podziale,
- pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

1. Numery działek przejmowanych pod inwestycję:

Jednostka ewidencyjna 041606_5, Tuchola – Obszar Wiejski
Obręb 0001 Bladowo:
566/27 (566/33, 566/34); 566/31 (566/35, 566/36); 566/32 (566/37, 566/38); 565/3 (565/6, 565/7); 558/4 (558/11, 558/12); 558/3 (558/9, 558/10); 557 (557/1, 557/2); 556 (556/1, 556/2); 552 (552/1, 552/2); 551/1 (551/3, 551/4), 118 (118/1, 118/2); 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2); 122 (122/1, 122/2); 123 (123/1, 123/2); 124 (124/1, 124/2);  115/4 (115/7, 115/8); 115/3 (115/9, 115/10); 115/1 (115/5, 115/6); 116 (116/1, 116/2); 117 (117/1, 117/2); 129/2 (129/5, 129/6); 129/1 (129/3, 129/4); 147 (147/1, 147/2); 149 (149/1, 149/2); 148 (148/1, 148/2); 146 (146/1, 146/2); 150 (150/1, 150/2); 159 (159/1, 159/2),

2. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 041606_4, Tuchola - Miasto
Obręb 0001 Miasto Tuchola
397/2.
Jednostka ewidencyjna 041606_5, Tuchola – Obszar Wiejski
Obręb 0001 Bladowo
346/2.

Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Starostwa Tucholskiego oraz Urzędu Miejskiego w Tucholi,
- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.


Znak sprawy: WIR.V.7820.59.2017.JB

 

 

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa