Obwieszczenie z 27 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 27 marca 2018 r. decyzji Nr 41/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w zakresie od słupa nr 186 (ze słupem nr 186) do bramki liniowej 400 kV w SE Grudziądz w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”,
realizowana na działkach o nr ew.: 471/1, 470, 469/1, 468/1, 467/1, 467/2, 455, 461/1, 451/1, 450, 326, 314/1, 286/10, 284/1, 283/1, 282/1, 309, 280/1, 279/1, 278/1, 277/1, 276/1, 249 – obręb 0006 Kobylanka, gm. Grudziądz; 26, 59, 60, 58, 55, 57, 56/2, 56/1, 46, 8 – obręb 0123 Miasto Grudziądz; 45, 42, 41/6, 41/1, 11, 3033/9, 3033/8, 1, 21/1, 20/1, 20/2, 19/2, 15, 14/1 – obręb 0122 Miasto Grudziądz; 3033/8, 41, 40/13, 31/6, 31/7, 32/1, 32/2 – obręb 0121 Miasto Grudziądz, gm. Miasta Grudziądz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu,
w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.7.1.2018.MJ/HK(D)