Obwieszczenie z 26 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 26 marca 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 38/2018 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w zakresie od słupa nr 150 (z wyłączeniem słupa nr 150) do słupa nr 157 (z wyłączeniem słupa nr 157) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz”, realizowanej na działkach o nr ew.: 3/11 obręb 0005 Dąbrówka; 139/174, 140, 141/5, 43/2, 42, 77/1, 71/1,71/2, 69/2, 61 obręb 0010 Płąchawy, gm. Płużnica.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.3.2018.AP