Obwieszczenie z 26 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  26 marca 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Macieja Gusta - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ Rozbudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Wały Jagielońskie w Bydgoszczy na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” .

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.
I. Działki objęte inwestycją:
    Jednostka ewidencyjna m. Bydgoszcz  046101_1,
    Obręb ewidencyjny: 0098 Bydgoszcz – 206/1, 229, 225/18, 200, 145/2(145/3).
    II. Działki, na których przewidziano obowiązek dokonania budowy lub przebudowy określonej w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c, e - h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy określonym w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
Jednostka ewidencyjna, m. Bydgoszcz  046101_1
Obręb ewidencyjny; 0098 Bydgoszcz – 146/2, 146/1, 147/11, 145/2(145/4),148.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP  Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.
Znak sprawy:WIR.V.7820.11.2018.MT

      Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego        Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa Specjalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa