obwieszczenie z 11 pazdziernika 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 25 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 12/2017, znak: WIR.II.747.18.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.