Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  11 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Mączyńskiego – działającego z pełnomocnictwa Pana Andrzeja Baranowskiego Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 11 maja 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 26/2018, znak: WIR.II.746.1.3.2018.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN200/315 wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7 o nr ew. 41/1; 41/2; 41/3; 41/4; 42/1; 42/2; 42/3; 42/4; 42/5; 42/6; 42/7 obręb 0342 przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 32 obręb 0342 Miasto Bydgoszcz.
 Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7.00 do 15.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-97.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2018.AK
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa