Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wojnowskiego, w sprawie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.:

1. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV ozn. Błachta 221070300N AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 131-132) w miejscowości Błachta, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 32);
2. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Lisewo – Chełmża 221070000N AFL-6 35 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – - Grudziądz Węgrowo (przęsło 132-133) w miejscowości Błachta, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 33);
3. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Lisewo – Chełmża 221070000N AFL-6 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 133-134) w miejscowości Błachta i Kornatowo, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 34);
4. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Lisewo – Chełmno 221050000N AFL-6 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 135-136) w miejscowości Pniewite, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 35); 
5. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV ozn. PGR Pniewite 221050300N AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 136-137) w miejscowości Pniewite, gmina Lisewo (skrzyżowanie
nr 36);
6. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Lisewo – Pniewite 221040000N AFL-6 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 139-140) w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo (skrzyżowanie nr 37);

w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz
Węgrowo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – - Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia);

na działkach o nr ew.: 10, 14/12, 14/8, 14/10, 18, 17/2, 20/1 – obręb 0002 Błachta; 6/1, 7/4 – obręb 0006 Kornatowo; 206/17 – obręb 0015 Pniewite; 7/7, 7/6, 6, 4, 1/6 – obręb 0011 Lisewo, gmina Lisewo.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 131, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Lisewie oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.7.5.2018.MJ (Z)