Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Kamila Kaliskiego- Członka Zarządu i Pana Karola Czyżniewskiego – Członka Zarządu firmy Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu dnia 8 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 31/2017, znak: WIR.II.746.1.28.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu Agrolok Sp. z o. o. (działki 135/1 i 141/1 w Osieku) do rowu melioracyjnego na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 135/4, obręb Osiek i 57/2 obręb Kolonia Osiek, gmina Osiek, powiat brodnicki.
.
 Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-97.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2017.AK

        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa