Ogłoszenia

np.: 22/09/2018
Ilość dokumentów: 1433
Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia        września 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.


    Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) ogłasza się, co następuje:


     §1. Ustala się w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  20 września 2018 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,

że dnia 20 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzję
Nr 42/2018, znak: WIR.II.746.1.11.2018... czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 oraz budynku Delegatury K-P

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 oraz budynku Delegatury K-P UW w Toruniu przy ul. Moniuszki 15/21

Obwieszczenie z dnia 19 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętymNa podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,


że dnia 18 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 13 września 2018 r. została wydana decyzja nr 21/2018, znak: WIR.V.7820.18.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)


zawiadamiam,


że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 27 lipca
2018 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  10  września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Pana Adama Kuziemskiego - pełnomocnika spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,  w sprawie ustalenia lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,

że dnia 6 września 2018 r. została wydana decyzja nr 20/2018, znak: WIR.V.7820.7.2018.JB, o... czytaj dalej

z dnia 4 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  4  września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Burmistrza Nowego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na działce nr ewid... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1496 ze zm.), zwana dalej specustwą drogową oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu  decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  3  września 2018 r.


    Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a.,
w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 16/2018 wydanej w dniu 3 sierpnia 2018 r., znak: WIR.V.7820.50.2017.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r

OBWIESZCZENIE

z dnia 3 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3, w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),


zawiadamiam


że dnia 29 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.,... czytaj dalej

z dnia 27 lipca 2018 r. - Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

OBWIESZCZENIEWOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 27 lipca 2018 r.

Strony