Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony

Karty podstawowe

Rozpatrywanie odwołań
od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony

Podstawa prawna:
art. 202 ust. 3, art. 203 ust. 4 i art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430),

Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich

pokój 203, II piętro, budynek C
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz tel. 052 34 97 235

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
Stronie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – w przypadku gdy Strona jest niezadowolona z treści decyzji.