Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Karty podstawowe

Rozpatrywanie odwołań
od decyzji o uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej (żołnierza)
za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna:
art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430),

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich
pokój 203, II piętro, budynek C,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz tel. 052 34 97 235

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
Stronie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – w przypadku gdy Strona jest niezadowolona z treści decyzji.